Đơn Xin SNAP: Cách Xin và Sử Dụng Quyền Lợi

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cung cấp sự hỗ trợ dinh dưỡng quan trọng cho các gia đình có thu nhập thấp. Được quản lý bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và các cơ quan địa phương, đây là yếu tố quan trọng trong việc chống lại nạn đói. Trong bài…Đọc thêm