Ansökan om SNAP: Hur man ansöker och använder förmånerna

Det Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) erbjuder livsviktig matbistånd till familjer med låg inkomst. Förvaltas av USDA och lokala myndigheter, det är avgörande i kampen mot hunger.

I den här artikeln kommer vi att täcka SNAP:s behörighetsregler, ansökningsprocess, förmånsanvändning och viktiga tips för sökande, med målet att ge en komplett bild av programmets fördelar och processer.

ADVERTISEMENT

Allmänna behörighetsregler

Att uppfylla alla behörighetskrav är avgörande när du ansöker om Programmet för kompletterande näringsstöd (SNAP). Detta säkerställer en smidig ansökningsprocess och ökar chanserna att få förmåner.

Att följa dessa kriterier är inte bara ett regelmässigt krav utan också ett steg mot att säkra viktigt näringsstöd.

Grundläggande behörighetskriterier för SNAP

Om du uppfyller alla dessa grundläggande behörighetskriterier har du en högre chans till en smidig ansökan:

ADVERTISEMENT

1. Du Måste Uppfylla Inkomstkraven

För att kvalificera dig för SNAP måste din inkomst ligga inom specifika gränser. Denna kriterium är på plats för att säkerställa att hjälpen når de som verkligen behöver den.

Till exempel måste en hushålls bruttomånadsinkomst generellt sett vara på eller under 130% av den federala fattigdomsgränsen.

Denna tröskel hjälper till att effektivt rikta resurserna, vilket säkerställer att SNAP-förmåner stödjer låginkomstindivider och familjer.

ADVERTISEMENT

2. Du måste ha acceptabla resursbegränsningar

SNAP-ansökande måste följa vissa resursbegränsningar. Resurser, som bankkontosaldon, beaktas för att säkerställa att förmåner går till dem med begränsade medel.

Till exempel har vissa delstater en resursbegränsning på $2,750, som ökar till $4,250 för hushåll med äldre eller funktionshindrade medlemmar. Denna kriterium förhindrar missbruk av SNAP-förmåner och prioriterar de mest behövande.

3. Du Måste Bevisa Dina Utgifter

Sökande måste lämna in bevis på utgifter, såsom bostad och hushållskostnader.

Denna dokumentation är avgörande för att beräkna beloppet av SNAP-förmåner. Det säkerställer att förmånerna anpassas till varje hushålls specifika behov och erbjuder lämpligt stöd för att hantera väsentliga levnadskostnader.

4. Du måste vara amerikansk medborgare eller kvalificerad icke-medborgare

Behörighet gäller för amerikanska medborgare och vissa icke-medborgare med laglig status.

Denna kriterium säkerställer att SNAP-förmåner tilldelas enligt federala riktlinjer, med fokus på lagliga invånare som behöver hjälp.

5. Du måste följa arbetskraven

Arbetsföra vuxna utan försörjningsberättigade personer måste uppfylla arbetskraven för att få SNAP. Detta inkluderar att arbeta eller delta i ett utbildningsprogram under ett minimum antal timmar.

Denna kriterium främjar självförsörjning och säkerställer att de som kan arbeta bidrar till sin födkrok.

6. Du måste ge korrekt hushållsinformation 

Sökande måste korrekt rapportera hushållssammansättning, inklusive alla medlemmar som bor och äter tillsammans. 

Denna information är avgörande för att fastställa rätt belopp av förmånen och säkerställa att SNAP-bidrag fördelas rättvist baserat på hushållens storlek och behov.

7. Du måste återcertifiera din behörighetsperiod regelbundet

Återcertifiering av behörighet krävs med regelbundna intervall. Denna process säkerställer att endast de som fortsätter att uppfylla SNAP-kriterierna får förmåner, vilket upprätthåller programmet integritet och syfte.

Inkomst- och resursbegränsningar för sökande

Inkomstberättigandet för SNAP är en nyckelfaktor. Till exempel måste en hushåll på fyra ha en bruttomånadsinkomst på eller under $3,007 för att kvalificera sig.

Denna kriterium säkerställer att SNAP riktar sig till familjer i ekonomiskt behov och ger nödvändigt stöd till dem som kämpar för att ha råd med tillräcklig näring.

Resursbegränsningar

Resursbegränsningar fastställs för att säkerställa att SNAP-förmåner går till hushåll med begränsade ekonomiska resurser.

Till exempel har vissa stater en resursbegränsning på $2,750, vilken ökar för hushåll med äldre eller funktionshindrade medlemmar. Denna gräns hjälper till att prioritera hjälp till dem med störst behov.

 • Pengar på bankkonton
 • Vissa typer av fordon
 • Egendom som inte används som primär bostad
 • Investeringar och aktier
 • Icke-nödvändiga personliga tillgångar

Särskilda överväganden för olika grupper

SNAP erbjuder särskilda överväganden för vissa grupper och erkänner deras unika omständigheter och behov.

Dessa bestämmelser säkerställer att sårbara grupper, såsom äldre, funktionsnedsatta och familjer med barn, får lämpligt stöd.

 • Äldre sökande: Äldre personer står ofta inför unika finansiella och hälsomässiga utmaningar. SNAP erbjuder justerade kriterier för äldre, där man erkänner deras begränsade inkomstkällor och ökade medicinska kostnader.
 • Personer med funktionsnedsättning: De med funktionsnedsättningar kan ha ytterligare kostnader och hinder för sysselsättning. SNAP anpassar sig till dessa utmaningar genom att erbjuda justerade inkomst- och resursgränser, vilket säkerställer tillgängligt stöd.
 • Familjer med barn: Med medvetenhet om de högre kostnaderna för att uppfostra barn erbjuder SNAP ytterligare förmåner till familjer. Detta stöd bidrar till att täcka de näringsmässiga behoven hos växande barn och bidrar till deras övergripande hälsa och utveckling.

Användning och Få SNAP

Att ansöka om Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) kan vara en enkel process om du följer dessa steg:

 1. Besök den officiella SNAP-webbplatsen för din delstat, eller använd USDA:s nationella webbplats för att hitta din delstats ansökningsportal.
 2. Skapa ett konto eller logga in om du redan har ett.
 3. Fyll i dina personuppgifter, inklusive namn, adress och socialförsäkringsnummer.
 4. Lämnar information om din hushållssammansättning och inkomst.
 5. Ladda upp eller förbered dig för att lämna in den nödvändiga dokumentationen, som bevis på inkomst och utgifter.
 6. Granska din ansökan för korrekthet och fullständighet innan du skickar in den.
 7. Vänta på meddelande från SNAP angående status för din ansökan, vilket vanligtvis kommer inom 30 dagar.

När du har fått dina SNAP-förmåner handlar effektiv användning av dem om att förstå reglerna och dra fördel av det du får:

 1. Bekanta dig med EBT (Electronic Benefits Transfer)-kortet, som fungerar som ett betalkort.
 2. Lär dig vilka butiker och marknader som accepterar SNAP-förmåner i ditt område.
 3. Förstå vilka typer av livsmedel som är berättigade att köpas med SNAP-förmåner, som frukt, grönsaker, kött och mejeriprodukter.
 4. Undvik att köpa ej berättigade varor som alkohol, tobak och icke-livsmedelshushållsvaror med ditt EBT-kort.
 5. Överväg att köpa frön eller plantor, eftersom dessa kan användas för att odla mat för ditt hushåll.
 6. Ha koll på ditt SNAP-saldo för att hantera din månatliga matbudget effektivt.
 7. Utforska ytterligare program och rabatter som kan vara tillgängliga för SNAP-mottagare, som incitament för bondens marknader eller rabatter på vissa livsmedelsvaror.

Andra saker du behöver veta

I den dynamiska världen av SNAP-förmåner är det avgörande att hålla sig informerad och vara steget före. Detta säkerställer att förmånstagarna är medvetna om de senaste förändringarna och kan anpassa sig därefter.

Att vara proaktiv och förstå den ständigt föränderliga naturen av SNAP är nyckeln för att maximera programmets förmåner.

Upprätthållande av berättigande

För SNAP-mottagare är det ett löpande ansvar att upprätthålla berättigandet. Regelbunden rapportering kräver periodiska uppdateringar av inkomst och förändringar i hushållet.

Dessutom måste eventuella betydande förändringar i omständigheterna, såsom inkomstförändringar, anställningsstatus eller hushållsstorlek, snabbt rapporteras.

Denna vaksamhet säkerställer fortsatt tillgång till SNAP-förmåner och överensstämmelse med programregler.

Navigering av överklagandeprocessen

Om ett beslut angående SNAP-förmåner är ogynnsamt är det viktigt att förstå överklagandeprocessen. 

Förmånstagare har rätt att överklaga beslut, och det finns strukturerade förfaranden för att göra detta. 

Resurser finns tillgängliga för att hjälpa till i överklagandeprocessen och säkerställa att individer har det stöd de behöver för att navigera effektivt genom dessa utmaningar.

Att hantera överbetalningar och bedrägerier

Överbetalningar och bedrägerier inom SNAP-programmet kan medföra allvarliga konsekvenser. Förmånstagare måste noggrant tillhandahålla korrekt information för att undvika dessa fallgropar.

Att förstå konsekvenserna av överbetalningar och bedrägerier och hur man undviker vanliga misstag är avgörande för att säkerställa efterlevnad och behålla en god ställning inom programmet.

Avslutande tankar

Vi har färdats genom SNAP-landskapet, undersökt dess behörighetskrav, ansökningsprocedurer och kloka användning av förmåner. Denna utforskning understryker SNAP:s betydande roll för att stödja näringsbehov.

Om du uppfyller behörighetskraven bör du överväga att ansöka om SNAP för att säkerställa att dina näringsbehov tillgodoses. 

När man reflekterar över SNAP:s betydelse är det tydligt att detta program är mer än bara hjälp; det är en trampsten mot stabilitet och välbefinnande.

Läs på ett annat språk